Digital Marketer & General Worker


Svalbarði Polar Iceberg Water - A Svalbard startup producing luxury bottled water


We are looking for a full-time employee to lead our digital marketing efforts, and also to be an all-around worker to help with everything needed to build a unique startup. We expect around 60% of the job to be digital marketing functions, with your biggest goal being to expand website traffic and e-commerce sales. If you have experience in the space, that is a big plus, but we will also consider people we feel have the right personal traits. The remainder of your duties will vary over time and can be anything else the company requires from admin, to sales, to cleanup. As a startup, everyone has to be willing to help on everything and be flexible every day in adapting to new problems and opportunities.


We are one of a small number of companies around the world building the new high potential luxury water market. Our goal is to vastly expand the market and be the leading global brand in the space. For which we already have a good starting position having won many awards, received wide global press coverage, and established an initial distributor network on 4 continents. We do our bottling in Longyearbyen, having gathered small iceberg pieces right before they otherwise would have melted into the sea. Then we use a portion of the sales to finance CO2-reducing projects sufficient to make us carbon-negative, such that every bottle sold is sufficient to preserve 100 kg of the arctic ice cap. You will be expected to become highly knowledgeable of the brand, our operations, and our environmental mission.


Ideally, we are seeking someone who wants to be with us for the long run. To become a trusted early member of our team, with all that implies for your position in the company as we grow. We want someone who can both efficiently execute required tasks and become a trusted team member helping create strategy.


JOB DUTIES:

• Daily running of all social media accounts

• Digital content creation and management of content by external producers: imagery, videos, blog posts

• Market and other research

• Contribute to development of long- and short-term strategies

• Client and supplier relationship management, international and local

• B2B sales cold-calling

• Administrative work

• Marketing material creation

• Assist with bottling during production periods (likely only few times per year for a few days)

• Warehouse work (preparing shipments, organizing, cleanup, etc.) 


REQUIRED QUALIFICATIONS [NOTE - Most of these are “fuzzy” personality traits people skip over, but we are very serious about all of them. Read carefully and make sure you are a fit to apply]:

• Either native Norwegian and fluent English, or native English and fluent Norwegian, especially writing skills

• Ability and willingness to learn any new skill required

• Very organized, good at planning and delivering on time

• Outgoing people-person

• Fast learner

• Self-motivated and able to work independently

• Both detail oriented and able to see the big picture

• Creative idea generator

• Ability to articulate your ideas clearly

• Comfortable both taking and giving constructive criticism

• Flexible and open to sudden changes of plans


HELPFUL ADDITIONAL SKILLS/EXPERIENCE:

• Professional photography or videography

• Blogging

• Website traffic growth, especially via SEO, content marketing, and social media

• Targeted online advertising (Google, Facebook, etc.)

• Direct sales, especially B2B (high end HORECA experience and networks especially valuable)

• Other languages

• Translation


WE OFFER:

• Work in a dynamic startup with major growth potential for both you and the company

• Flexible working hours

• National pension and insurance scheme

• Salary to be agreed based on experience and skills


JOB LOCATION: Longyearbyen


Send CV and a brief introduction of yourself to info@svalbardi.com


Digital markedsfører og generell medarbeider


Svalbarði Polar Iceberg Water - Oppstartsbedrift på Svalbard som produserer luksusvann


Vi er på jakt etter en fulltids ansatt som kan lede vår digitale markedsføring og vil hjelpe med alt som trengs i den unike oppstartsbedrift. Vi forventer at rundt 60% av jobben er digitale markedsføring, der ditt største mål vil være å øke antall besøkende på nettstedet og salg på netbutikken. Hvis du allerede har erfaring med dette vil det være et stort pluss, men vi vil også vurdere individer som vi mener har de rette personlige egenskapene. Resten av oppgavene dine vil variere over tid og vil reflektere det selskapet trenger. Det vil være alt fra admin, til salg, til rengjøring. Som oppstartsbedrift trenger vi en som vil være villig til å hjelpe med alt og være fleksibel hver dag for å tilpasse seg nye utfordringer og muligheter.


Vi er ett av få selskaper i hele verden som er med å bygge det nye luksusvann markedet. Målet vårt er å utvide dette markedet og være det ledende globale merkevaren i industrien. Vi har allerede begynt å gjøre dette og har vunnet mange priser, fått global pressedekning og etablert et distributørnettverk på 4 kontinenter. Vi tapper flaskene våre i Longyearbyen fra små isfjellbiter som samles rett før de ellers ville ha smaltet i havet. Vi bruker deretter en del av inntektene til å finansiere CO2-reduserende prosjekter, noe som gjør oss karbonnegative slik at hver solgte flaske er tilstrekkelig til å bevare 100 kg av den arktiske iskappen. Det forventes at du vil bli svært kunnskapsrik om merkevaren, virksomheten vår og miljøoppdraget vårt.


Ideelt sett søker vi noen som vil være sammen med oss på lang sikt og at du blir et pålitelig medlem av teamet vårt. Vi ønsker å ha noen som kan effektivt utføre nødvendige oppgaver og være et teammedlem vi kan stole på når vi oppretter et strategi.


ARBEIDSOPPGAVER:

• Daglig styring av alle sosialemedier kontoer

• Produkson av digitalt innhold og organisering av innhold fra eksterne produsenter: bilder, videoer, blogginnlegg

• Markedsforskning

• Bidra til utvikling av langsiktige og kortsiktige strategier

• Klient- og leverandørrelasjonsstyring, både internasjonalt og lokalt

• B2B direktesalg

• Administrativt arbeid

• Oppretting av markedsføringsmateriell

• Hjelp med tapping i produksjonsperioder (sannsynligvis bare noen ganger per år i noen dager)

• Lagerarbeid (klargjør forsendelser, organisering, opprydding osv.)


NØDVENDIGE KVALIFIKASJONER [NB!- De fleste av disse er personlighetstrekk som de fleste hopper over, men vi ser veldig alvorlig på dem alle. Les nøye og sørg for at du er egnet til å søke]:• At morsmålet ditt er norsk og er flytende på engelsk ELLER morsmålet ditt er engelsk og er flytende på norsk (spesielt når det gjelder skriveferdigheter)

• Evne og vilje til å lære enhver ny ferdighet som kreves

• Veldig organisert, flink til å planlegge og levere i tide

• Utadvent personlighet

• Lærer fort

• Selvmotivert og i stand til å jobbe selvstendig

• Både detaljorientert og i stand til å se det store bildet

• Bidrar med kreative ideer

• Evne til å velformulere ideene dine tydelig

• Evne til å gi og ta til seg konstruktiv kritikk

• Fleksibel og åpen for plutselige endringer av planer 


HJELPSOMME TILLEGGSFERDIGHETER:

• Profesjonell fotografering eller videografi

• Blogging

• SEO, innholdsmarkedsføring, markedsføring over sosiale medier

• Målrettet digital markedsføring gjennom Google, Facebook, osv.

• Direktesalg, spesielt B2B

• Andre språk

• Oversettelse


VI TILBYR:

• Arbeid i en dynamisk oppstart med stort vekstpotensial for både deg og selskapet

• Fleksibel arbeidstid

• Pensjons- og forsikringsordning

• Lønn etter avtale


STED: Longyearbyen


Send CV og en kort introduksjon av deg selv til info@svalbardi.com